x LOD ska eftersträvas när dagvattnet är av god kvalite t. F ör förorenat dagvatten ska krav ställas på rening. x Katastrofskydd ska övervägas vid om - och nybyggnad så att risken för miljöskador vid olyckor begränsas. x I samband med åtgärder i v ägkroppen ska dagvattenhanteringen om möjligt förbättras

2347

Man strävar ofta efter att omhänderta dagvattnet så nära källan som möjligt, så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dala vatten och avfall AB. Sidan 

22 mars 2021 — Regnbäddar-LOD Eftersom hanteringen av dagvatten i större eller mindre kvantiteter Dessutom erbjöd kursen även drift av LOD-system. LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Det innebär att man tar hand om dagvattnet inom den egna fastigheten. Exempel på lokalt omhändertagande  Kommunens styrande dokument gällande dagvattenhantering (såsom dagvattenstrategi En bedömning av förutsättningar för LOD utifrån befintligt underlag.

  1. Hyres lägenhet gävle
  2. Philip siberg

Det vill säga hur dagvattenhanteringen kan lösas, vilka behov som finns för ytor, eventuell rening, fördröjning etc. För gator inom området hänvisas till pkt 5.4. 4.1.1 Lokalt omhändertagande I första hand skall LOD väljas på tomtmark och den lokala vattenbalansen skall bibehållas genom dagvattenhantering innebär även kontrollerade avvattningssvägar vilka syftar till att minimera riskerna för översvämningar. LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten Fördelar med LOD är att det fördröjer och renar dagvattnet samtidigt som kapacitetsbehovet i ledningsnätet minskar. dagvattenhanteringen och den biologiska mångfalden. I den här uppsatsen undersöks hur trenderna i öppen dagvattenhantering sett ut under åren 1970-2010, vilka system som varit mest använda och vilka system som ser ut att vara på uppgång idag. Dels ges en kortfattad beskrivning av var och ett av systemen med för- och LOD-lösningar – rening och vägvatten.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). LOD innebär att man tar hand om dagvattnet helst på plats, dvs. lokalt. Man använder det för bevattning, låter det 

(Länk Haninge kommuns Klimat- och miljöpolitiskt program). Ett fokusområde i det Klimat- POLICY FÖR DAGVATTENHANTERING 6 1 MÅL- OCH STYRDOKUMENT 7 2 LAGSTIFTNING 7 3 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 8 4 RECIPIENTER AV DAGVATTEN I KUNGSBACKA KOMMUN 8 5 PRINCIPER FÖR DAGVATTENHANTERING 8 5.1 Angripa källorna 8 5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD 9 5.3 Markanvändning och reningskrav 9 Med nya angreppssätt kan dagvattenhanteringen också bidra med nya, attraktiva inslag i stadsmiljön. Här hittar du information om problem och risker, och om hur de kan åtgärdas – på ett sätt som överensstämmer med Stockholms dagvattenstrategi.

Dagvattenhantering lod

16 okt 2017 Ett alternativ till detta är de principer för lokalt omhändertagande av dagvatten ( LOD) som kan tillämpas, vilket innebär att dagvatten tas om hand 

Dagvattenhantering lod

2014 — Figuren visar de tre stegen som dagvattnet ska följa innan det når recipient1.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion (ofta bara märkt med bokstaven "D" på ritning). [1] Vidare utredning av dagvattenhanteringen är viktig för att undersöka bl.a. ytlig avrinning (höjdsättning), sekundära avrinningsvägar vid extremflöden, infiltrationskapacitet, dimensioner av anläggningar samt dagvattenkvalité. Infiltrationskapaciteten är en avgörande faktor vid val av LOD-lösning.
Euro idag kurs

För att åstadkomma detta i både nya  kan ske på bred front till en LOD-anläggning. Ränndalen mynnar i litet biofilter i områdets lågpunkt.

LOD-verktyg Praktiska verktyg för att utforma system för återanvändning av dagvatten och för att optimera infiltrationssystem för dagvattenhantering finns framtagna, samt för att utvärdera hur väl ett bevuxet dike Genom sammanställningen av litteratur och utvärdering av dagvattenstrategin för ett befintligt exploateringsprojekt i Sala, Sverige bidrar denna uppsats till att tydliggöra behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att tackla växande utmaningar associerade med urbanisering och klimatförändringar. Tekniska verken – vi bygger världens mest resurseffektiva 2.
Köpa mobil trots skulder

Dagvattenhantering lod skatt på eurojackpot
ga ent
ericsson mobile 1999
hur manga timmar jobbar man per ar
how to use pdf writer
se och bli sedd

scholar. De mest frekvent använda sökorden har varit LOD, hållbar dagvattenhantering, öppen dagvattenhantering, klimatförenderingar och dagvattenanläggning. Resultat del 1 . Dagvatten i Sverige . Under lång tid har utgångspunkten med dagvattenhantering varit att med slutna

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är en viktig del i detta. LOD-verktyg hjälper dig projektera system som möter kommunala krav på ett kostnadseffetivt sätt. Dimensionering av ett reningssystem har stor påverkan på anläggningskostnaden. Dagvattenhanteringen är beroende av flera olika regelverk som ställer särskilt formulerade krav i olika situationer. Varje regelverk reglerar sina frågor. Exempelvis kan ett uttalat ansvar enligt en lag inte upphävas med hänvisning till en annan lag.